Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không thuộc luận cương chính trị tháng 10/1930

A.

Cách mạng Việt Nam phải trải qua hai giai đoạn: cách mạng tư sản dân quyền và cách mạng xã hội chủ nghĩa

B.

Cách mạng do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo

C.

Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới

D.

Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời“phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lực lượng để đánh đuổi đế quốc và phong kiến là công nông. Đồng thời“phải biết liên lạc với tiểu tư sản, tri thức, trung nông ... để kéo họ về phe vô sản giai cấp”

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.