Trong không gian với hệ tọa độ img1, cho mặt phẳng img2 có phương trình img3 Phát biểu nào sau đây là sai?

A.

Phương trình mặt phẳng img1 song song với mặt phẳng img2 là img3.

B.

Phương trình mặt phẳng img1 song song với mặt phẳng img2 là img3.

C.

Phương trình của mặt phẳng img1 song song với mặt phẳng img2 là img3.

D.

Phương trình của mặt phẳng img1song song với mặt phẳng img2 là img3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích: Phương trình của mặt phẳng img1song song với mặt phẳng img2 là img3. Sai do img4 trùng img5.

Vậy đáp án đúng là B.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.