Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng img1. Khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5m. Trên màn quan sát, hai vân sáng bậc 4 nằm ở hai điểm M và N. Dịch màn quan sát một đoạn 50cm theo hướng ra 2 khe Y-âng thì số vân sáng trên đoạn MN giảm so với lúc đầu là ?         

A.

7 vân.

B.

4 vân.

C.

6 vân.

D.

2 vân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Khi chưa thay đổi khoảng cách từ màn đến hai khe thì khoảng vân là i=0,9mm Số vân sáng quan sát được là 2.4+1=9 vân Bề rộng vùng giao thoa: L = 8i=7,2mm Khi dịch màn ra xa 50cm thì khoảng vân là i’= 1,2mm Số vân sáng quan sát dược là L/i+1 =7 vân Số vân sáng giảm đi so với lúc đầu là 2 vân.

Vậy đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...