Trung bình cộng số dầu ở trong ba thùng là 20 lít. Biết số lít dầu ở thùng thứ nhất bằng $\frac{1}{3}$ số dầu ở thùng thứ hai, số lít dầu ở thùng thứ ba gấp đôi số lít dầu ở thùng thứ nhất. Hỏi thùng thứ nhất đựng được bao nhiêu lít dầu?

A.

10 lít

B.

12 lít

C.

15 lít

D.

20 lít

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Tổng số lít dầu ở cả ba thùng là: $20 \times 3 = 60$ (lít) Coi số lít dầu ở thùng thứ nhất là 1 phần thì số dầu ở thùng thứ hai là 3 phần như thế và số lít dầu ở thùng thứ ba là 2 phần như thế. Số lít dầu ở thùng thứ nhất là: $60:\left( {1 + 2 + 3} \right) \times 1 = 10$ (lít) Đáp số: 10 lít.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...