Trung thể ở tế bào động vật chứa bao nhiêu trung tử?

A.

1 cặp trung tử.

B.

2 cặp trung tử.

C.

3 cặp trung tử.

D.

4 cặp trung tử.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

1 cặp trung tử.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.