Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điện khen ngợi, động viên cán bộ, chiến sĩ ở mặt trận Điện Biên Phủ khi nào?

A.

Ngày 13 - 3 - 1954.

B.

Ngày 30 - 3 - 1954.

C.

Ngày 17 - 3 - 1954.

D.

Ngày 15 - 3 - 1954.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 15 - 3 - 1954.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.