Từ 1 tấn tinh bột có thể điều chế một lượng cao su buna (với hiệu suất chung là 30%) là:

A.

0,5 tấn.

B.

0,3 tấn.

C.

0,2 tấn.

D.

0,1 tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

0,1 tấn.

(C6H10O5)n  nC6H12O 2nC2H5OH  nC4H6

    162n                                                     54n (tấn)

     1

 ≈ 0,1 (tấn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...