Khi phân tích một axit nuclêic người ta thu được thành phần của nó gồm có 20% Ađênin, 30% Guanin, 30% Timin, 20% Xitôzin. Kết luận nào sau đây đúng?

A.

Axit nuclêic này là ADN cấu trúc dạng sợi đơn.

B.

Axit nuclêic này là ADN cấu trúc dạng sợi kép.

C.

Axit nuclêic này là ARN cấu trúc dạng sợi đơn.

D.

Axit nuclêic này là ARN cấu trúc dạng sợi kép.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Axit nuclêic này là ADN cấu trúc dạng sợi đơn. nếu ở dạng kép thì phải có %G=%X, %A=%T, không phải ARN vì có T.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Cực trị của hàm số - Hàm số và Ứng dụng - Toán Học 12 - Đề số 43

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.