Từ 1990 đến nay, giai đoạn nước ta có tốc độ tăng trưởng cao nhất là :

A.

1990 - 1992

B.

1994 - 1995

C.

1997 - 1998

D.

Hiện nay

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1994 - 1995

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.