Từ 6 số: 0, 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được số các số tự nhiên chẵn có 3 chữ số khác nhau đôi một là

A.

120.

B.

52.

C.

20.

D.

100.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Gọi số chẵn có 3 chữ số đôi một khác nhau cần tìm là x=abc.

+ TH1: c=0

Để lập được x ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Bước 1: Chọn c: 1 cách.

+ Bước 2: Chọn a: 5 cách.

+ Bước 3: Chọn b: 4 cách.

Nên có 1.4.5=20 số.

+ TH2: c=2 hoặc c=4

Để lập được x ta thực hiện lần lượt các bước sau:

+ Bước 1: Chọn e: 2 cách.

+ Bước 2: Chọn a: 4 cách.

+ Bước 3: Chọn b: 4 cách.

Nên có 2.4.4=32 số.

Vậy có tất cả 20+32=52 số.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.