Từ “cả” trong câu “Chớ thấy sóng cả mà rã tay chèo” được hiểu là gì ?

A.

Lớn

B.

C.

Nhỏ

D.

Lăn tăn

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.