Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên chia hết cho 5 gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?         

A.

A: 32

B.

B: 240

C.

C: 220

D.

D: 20

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dạng img1img2 số thỏa mãn. Dạng img3 có 5.5.4=100 số thỏa mãn Tóm lại có img4 số thỏa mãn  

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.