Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 ta lập được bao nhiêu số có 3 chữ số đôi một khác nhau chia hết cho 5?                         

A.

A. 12

B.

B. 24

C.

C. 36

D.

D. 48

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Chọn đáp án C

Trường hợp 1: Số đó có dạng img1 chọn img2img3 cách nên có img4 số thỏa mãn Trường hợp 2: Số đó có dạng img5 chọn img6 có 4 cách, chọn img7 có 4 cách nên có 4.4 số thỏa mãn Do đó có img8 số thỏa mãn.  

 

Đáp án đúng là  C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.