Từ các chữ số img1, img2, img3 lập được bao nhiêu số tự nhiên có img4 chữ số, trong đó chữ số img5 có mặt img6 lần, chữ số img7 có mặt img8 lần, chữ số img9 có mặt img10 lần?         

A.

1260.

B.

40320.

C.

120.

D.

1728.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích: Cách 1: dùng tổ hợp Chọn vị trí cho img1 chữ số img2 có img3 cách. Chọn vị trí cho img4 chữ số img5 có img6 cách. Chọn vị trí cho img7 chữ số img8 có img9 cách. Vậy số các số tự nhiên thỏa yêu cầu bài toán là img10img11img12img13 số. Cách 2: dùng hoán vị lặp Số các số tự nhiên thỏa yêu cầu bài toán là img14 số. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.