Từ các chữ số thuộc tập hợp img1 có bao nhiêu số có chín chữ số khác nhau sao cho chữ số img2 đứng trước chữ số img3, chữ số img4 đứng trước chữ số img5 và chữ số img6 đứng trước chữ số img7?         

A.

img1.

B.

img1.

C.

img1.

D.

img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Chọn img1 vị trí để xếp 2 chữ số img2, img3 (số img4 đứng trước img5): có img6 cách. Chọn img7 vị trí để xếp 2 chữ số img8, img9 (số img10 đứng trước img11): có img12 cách. Chọn img13 vị trí để xếp 2 chữ số img14, img15 (số img16 đứng trước img17): có img18 cách. img19 chữ số còn lại có img20 cách. Vậy có img21 số. Vậy đáp án đúng là C.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.