Từ Hội nghị BCHTƯ Đảng tháng 11 - 1939 đến Hội nghị lần thứ 8 BCHTU Đảng tháng 5 - 1941, Đảng Cộng sản Đông Dương xác định-mục tiêu số một của cách mạng là

A.

độc lập dân tộc và người cày có ruộng

B.

tự do dân chủ

C.

độc lập dân tộc

D.

người cày có ruộng

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

độc lập dân tộc

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.