Từ một hộp chứa 10 quả cầu màu đỏ và 5 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời 3 quả cầu. Xác suất để lấy được 3 quả cầu màu xanh bằng:             

A.

img1   

B.

img1   

C.

img1   

D.

img1   

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phân tích:  Xác suất cần tìm là img1. Vậy đáp án đúng là A.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.