Từ một hộp chứa img1 quả cầu màu đỏ và img2 quả cầu màu xanh, lấy ngẫu nhiên đồng thời img3 quả cầu. Xác suất để lấy được img4 quả cầu màu xanh bằng:   

A.

img1 .

B.

img1 .

C.

img1 .

D.

img1 .

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Giải. Gọi A là biến cố img1 quả cầu lấy ra màu xanh. img2   .

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.