Từ năm 1946-1950, Liên Xô đã đạt được thắng lợi to lớn nào trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

A.

Phóng thành công vệ tinh nhân tạo đầu tiên của trái đất.

B.

Thành lập Liên bang cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết.

C.

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế.

D.

Xây dựng được cơ sở vật chất - kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946-1950) trong vòng 4 năm 3 tháng. 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...