Quá trình tái bản của ADN ở tế bào sinh vật nhân chuẩn và sinh vật nhân sơ đều diễn ra theo nguyên tắc

A.

bổ sung và bảo toàn.

B.

bổ sung và bán bảo toàn.

C.

bổ sung.

D.

giữ lại một nửa.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Bổ sung và bán bảo toàn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.