Tư tưởng cốt lõi trong Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam là

A.

         đoàn kết với cách mạng thế giới.

B.

          tự do và dân chủ.

C.

         ruộng đất cho dân cày.

D.

          độc lập và tự do.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 88. Cách giải: Cương lĩnh chính trị là một cương lĩnh cách mạng giải phóng dân tộc sáng tạo, kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp. Độc lập và tự do là tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh.

Đáp án đúng là D!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...