Tùng đi mua vở, nếu mua loại 7000 đồng một quyển thì được 20 quyển. Hỏi nếu cũng với số tiền đó Tùng mua loại 5000 đồng một quyển thì sẽ mua được bao nhiêu quyển?

A.

28 quyển

B.

24 quyển

C.

26 quyển

D.

30 quyển

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Số tiền Tùng mua vở là: 7000 $ \times $ 20 = 140 000 (đồng) Nếu mua vở loại 5000 đồng một quyển thì Tùng mua được: 140 000 : 5000 = 28 (quyển) Đáp số: 28 quyển.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.