Từ tập img1 lập các số tự nhiên gồm img2 chữ số khác nhau. Tính tổng img3 tất cả các số đó?

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Nhận thấy: nếu chữ số hàng đơn vị bằng img1 thì có img2 cách chọn img3 chữ số còn lại. Tương tự: nếu chữ số hàng đơn vị bằng img4, img5, img6, img7, img8, img9 thì mỗi trường hợp cũng có img10 cách chọn. Do đó tổng các chữ số ở hàng đơn vị là: img11. Tương tự cho hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn thì ta có tổng tất cả các số đó là: img12.

Vậy đáp án đúng là C.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.