Đột biến gen thường gây hại cho cơ thể mang đột biến, điều này là do

A.

đột biến làm ngưng trệ quá trình phiên mã, không tổng hợp được prôtêin.

B.

làm sai lệch thông tin di truyền, dẫn đến rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

C.

làm cho ADN không tái bản được, dẫn đến không kế tục vật chất di truyền giữa các thế hệ được.

D.

cơ thể sinh vật không kiểm soát được quá trình tái bản gen.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Làm sai lệch thông tin di truyền, dẫn đến rối loạn quá trình sinh tổng hợp prôtêin.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.