Ứng với công thức phân tử C3H6O2, có x đồng phân làm quỳ tím hóa đỏ; y đồng phân tác dụng với dung dịch NaOH, nhưng không tác dụng với dung dịch Na; z đồng phân vừa tác dụng được với dung dịch NaOH vừa tác dụng dung dịch AgNO3/NH3 và t đồng phân vừa tác dụng được với Na, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3/NH3. Chọn nhận định không đúng.

A.

x = 1.

B.

y = 2.

C.

z = 2.

D.

t = 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

z = 2.

Có 1 đồng phân tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch AgNO3/NH3 đó là etyl fomiat (HCOOC2H5).

C3H6O2 có các đồng phân mạch hở là:

CH3-CH2-COOH    (1)

CH3-COO-CH3       (2)

HCOOCH2CH3        (3)

CH3-CHOH-CHO   (4)

CH2OH-CH2-CHO  (5)

CH3-CO-CH2OH     (6)

Trong đó:

(1) làm quỳ tím hóa đỏ  x = 1.

(2), (3) tác dụng với NaOH nhưng không phản ứng với Na  y = 2.

(3) tác dụng với NaOH và AgNO3/NH3  z = 1.

(4), (5) vừa tác dụng với Na vừa tác dụng với AgNO3/NH3  t = 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...