Ứng với CTPT C3H6O2 có bao nhiêu đồng phân este mạch hở ?

A.

2.

B.

1.

C.

4.

D.

3.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Vậy đáp án đúng là A.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.