ủy ban khởi nghĩa toàn quốc thành lập vào thời gian nào?

A.

Ngày 14 - 8 - 1945.

B.

Ngày 15 - 8 - 1945.

C.

Ngày 16 - 8 - 1945.

D.

Ngày 13 - 8 - 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Ngày 13 - 8 - 1945.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.