Vai trò chủ yếu của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực là gì?

A.

Giải quyết các vấn đề vốn, thị trường tiền tệ của các nền kinh tế.

B.

Giải quyết các vấn đề kinh tế, tiền tệ, phát triển thương mại.

C.

Giải quyết các vấn đề kinh tế, tài chính chung của thế giới và khu vực.

D.

Giải quyết các vấn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 69 Cách giải: Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là: sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại tài chính quốc tế và khu vực như: Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức thương mại thế giới (WTO),…Các tổ chức này có vài trò quan trọng trong việc giải quyết những vẫn đề kinh tế chung của thế giới và khu vực.  Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.