Vai trò của cụm gen cấu trúc Z, Y, A trong operon Lac ở vi khuẩn

A.coli là:
B. Mang thông tin mã hóa các enzim phân giải đường lactozơ
C. Tổng hợp protein ức chế bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
D. Tổng hợp enzim ARN polimeraza bám vào vùng khởi động để khởi đầu phiên mã
E. Tổng hợp protêin ức chế bám vào vùng vận hành để ngăn cản quá trình phiên mã
Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải: Trên phân tử ADN của vi khuẩn, các gen có liên quan về chức năng thường phân bố liền nhau thành từng cụm, có chung một cơ chế điều hòa gọi là opêron Cấu trúc opêron Lac - Vùng khởi động P (promoter): nơi mà ARN pôlimeraza bám vào và khởi đầu phiên mã. - Vùng vận hành O (operator): có trình tự Nu đặc biệt để prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã. - Nhóm gen cấu trúc Z, Y, A quy định tổng hợp các enzym tham gia phản ứng phân giải đường lactôzơ trong môi trường để cung cấp năng lượng cho tế bào. Vậy A đúng.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.