Vai trò quan trọng nhất của mặt trận Việt Minh đối với cách mạng tháng Tám là:

A.

Xây dựng lực lượng chính trị, lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng.

B.

Tập dượt cho quần chúng nhân dân đấu tranh.

C.

Động viên toàn dân tham gia cao trào đánh Pháp, đuổi Nhật.

D.

Góp phần cùng lực lượng Đồng minh tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Chọn đáp án A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...