Vệ quốc đoàn đổi thành Quân đội Quốc gia Việt Nam khi nào?

A.

Ngày 6 - 1 - 1946.

B.

Ngày 22 - 5 - 1946.

C.

Ngày 2 - 3 - 1946

D.

Ngày 23 - 11 - 1946

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 22 - 5 - 1946.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.