Vectơ nào sau đây là một vectơ chỉ phương của đường thẳng img1  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Phân tích:    Vectơ chỉ phương của đường thẳng là img1 nên img2 cũng là một vectơ chỉ phương của đường thẳng.  

 

Đáp án đúng là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.