Vi khuẩn phản nitrat hóa có thể thực hiện giai đoạn nào sau đây ?

A.

Chuyển N2 thành NH3.

B.

Chuyển từ NH4 thành NO3.

C.

Từ nitrat thành N2.        

D.

Chuyển chất hữu cơ thành các chất vô cơ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Quá trình phản nitrat hóa: từ nitrat thành N2.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.