Vì sao Đảng ta chuyển hướng chỉ đạo sách lược trong thời kì 1936 - 1939?

A.

Đường lối nghị quyết của Quốc tế Cộng Sản.

B.

Tình hình thực tiễn của Việt Nam.

C.

Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

D.

Đảng Cộng sản Đông Dương phục hồi và hoạt động mạnh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:Tình hình thế giới và trong nước có sự thay đổi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.