Vì sao nói Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời là sự chuẩn bị đầu tiên có tinh quyết định cho những bước phát triển nhảy vọt về sau này của cách mạng Việt Nam?

A.

Vì đã chấm dứt thời kì khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo.

B.

Vì đã lãnh đạo đấu tranh cho độc lập dân tộc.

C.

Vì với đường lối đúng đắn của Đảng đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

D.

Vì đã đề ra đường lối đúng đắn cho cách mạng tháng Tám năm 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đáp án đúng là A!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.