Vì sao sau chiến tranh thế giới thứ nhất, giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất trong phong trào cách mạng Việt Nam có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi?

A.

Có hệ tư tưởng riêng.

B.

Bị bóc lột nặng nề nhất nên có lòng yêu nước nồng nàn và căm thù giặc sâu sắc

C.

Có tinh thần đấu tranh triệt để và có hệ tư tưởng tiên tiến.

D.

Có số lượng đông đảo và gắn bó với nông dân, dễ tạo động lực cho cách mạng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 78, suy luận. Cách giải: Đặc điểm khiến giai cấp công nhân là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng là điểm khác biệt tích cực của giai cấp này so với các giai cấp còn lại: -       Đáp án A: giai cấp khác cũng có hệ tư tưởng riêng. -       Đáp án B: Lòng yêu nước là có chung ở các giai cấp. -       Đáp án C: + Có tinh thần đấu tranh triệt để ở đây liên quan đến việc đấu tranh cho mục tiêu gì và kết quả ra sao. Giai cấp công nhân sau khi tiếp thu được tư tưởng mới không chỉ đấu tranh bằng cách đập phá máy móc hoặc đòi quyền lợi kinh tế nữa mà đã có sự đấu tranh cho mục tiêu chính trị. + Hệ tư tưởng tiên tiến chính là tư tưởng cách mạng tháng Mười Nga và sau đó là lí luận giải phóng dân tộc được Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên truyền bá vào. -       Đáp án D: nông dân mới là giai cấp có số lượng đông đảo nhất, nông dân được coi là động lực to lớn của cách mạng. Sai lầm và chú ý: tìm đáp án thể hiện đặc điểm chỉ có ở giai cấp công nhân.  Đáp án đúng là C!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.