Việc thực dân Anh đưa ra phương án “Maobatton” chia cắt đất nước Ấn Độ thành hai quốc gia tự trị Ấn Độ và Pakixtan đã chứng tỏ:

A.

cuộc đấu tranh của nhân dân Ấn Độ đã giành thắng lợi hoàn toàn.

B.

thực dân Anh không quan tâm đến việc cai trị Ấn Độ nữa.

C.

thực dân Anh chấm dứt cai trị Ấn Độ.

D.

thực dân Anh đã nhượng bộ, là điều kiện thuận lợi cho Ấn Độ tiếp tục đấu tranh.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phương pháp: Sgk 12 trang 33, suy luận Cách giải:  Trước sức ép của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ, thực dân Anh buộc phải nhượng bộ, hứa sẽ trao quyền tự trị theo “Phương án Maobaotton” chia đất nước thành hai quốc gia theo cơ sở tôn giáo: Ấn Độ của người theo Ấn Độ giáo, Pakixtan của người theo Hồi giáo. Ngày 15-8-1947, hai nhà nước tự trị Ấn Độ và Pakixtan được thành lập Sự nhượng bộ này của thực dân Anh tạo điều kiện để nhân dân Ấn Độ tiếp tục đấu tranh giành độc lập hoàn toàn vào năm 1950 Sai lầm và chú ý: con đường đấu tranh của nhân dân Ấn Độ là đấu tranh từu đòi quyền tự trị đến độc lập hoàn toàn. Đáp án đúng là D!

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.