Viết công thức tính diện tích S của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị của hàm số $y=f\left( x \right)$ liên tục trên đoạn $\left[ a;\,\,b \right],$ trục hoành và hai đường thẳng $x=a,\,\,x=b$ (hình vẽ).

A.

$S=\left| \int\limits_{a}^{b}{f\left( x \right)}dx \right|.$

B.

$S=\int\limits_{a}^{b}{f\left( x \right)}dx.$

C.

$S=\left| \int\limits_{a}^{c}{f\left( x \right)}dx \right|+\left| \int\limits_{c}^{b}{f\left( x \right)}dx \right|.$

D.

$S=\left| \int\limits_{a}^{c}{f\left( x \right)}dx \right|-\left| \int\limits_{c}^{b}{f\left( x \right)}dx \right|.$

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.