Viết giá trị gần đúng của số img1, chính xác đến hàng phần trăm và hàng phần nghìn

A.

 img1

B.

img1

C.

 img1

D.

img1

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Sử dụng máy tính bỏ túi ta có img1 Do đó giá trị gần đúng của img2 chính xác đến hàng phần trăm là 1,73; giá trị gần đúng của img3 chính xác đến hàng phần nghìn là 1,732.

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...