Việt Nam độc lập đồng minh thành lập vào thời gian nào

A.

Ngày 10 - 5 - 1941

B.

Ngày 19 - 5 - 1941

C.

Ngày 19 - 5 - 1940

D.

Ngày 9 - 5 - 1941

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Ngày 19 - 5 - 1941

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.