Việt Nam Giải phóng quân ra đời là sự hợp nhất của các tổ chức nào dưới đây?

A.

 Việt Nam Tuyển từ Giải phóng quân với du kích Ba Tơ.

B.

 Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với đội du kích Bắc Sơn.

C.

 Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Cứu quốc quân.

D.

 Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với du kích Thái Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phương pháp: sgk trang 114. Cách giải: Thực hiện nghị quyết của Hội nghị quân sự Bắc Kì, ngày 15-5-1945, Việt Nam Cứu quốc quân và Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân thống nhất thành Việt Nam giải phóng quân.        

Đáp án đúng là C!        

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...