Việt Nam quốc dân đảng theo xu hướng nào?

A.

Dân chủ vô sản

B.

Dân chủ tư sản

C.

Dân chủ tiểu tư sản

D.

Dân chủ vô sản và tư sản

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dân chủ tư sản

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.