Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm sau:
16 giờ = … ngày.

A.

$\frac{2}{3}$

B.

$\frac{1}{3}$

C.

$\frac{2}{5}$

D.

$\frac{3}{2}$

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Ta có: 16 giờ = $\frac{{16}}{{24}}$ ngày = $\frac{2}{3}$ ngày. Vậy phân số cần điền vào chỗ chấm là $\frac{2}{3}$.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán học lớp 4 - Phân số - Các phép tính với phân số. Giới thiệu hình thoi - Đề số 35

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.