Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 7kg 5g = …g

A.

7005

B.

75

C.

705

D.

750

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Đổi: 7kg 5g = 7005g. Vậy số cần tìm là 7005.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.