Với bảng số liệu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) phân theo ngành kinh tế của nước ta giai đoạn 2000 - 2014 (Đơn vị: tỉ đồng) (Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam năm 2015).

Năm

2010

2014

Nông – lâm – ngư nghiệp

507467

696969

Công nghiệp và xây dựng

824094

1307935

Dịch vụ

925277

1537197

Tổng số

2157648

3937856

Để thể hiện sự thay đổi quy mô và co cấu GDP phân theo ngành kinh tế qua hai năm, biểu đồ thích hợp nhất là?

A.

Biểu đồ cột chồng.

B.

Hình tròn bán kính bằng nhau.

C.

Hình tròn bán kính khác nhau.

D.

Biểu đồ miền. 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dựa vào kĩ năng nhận diện biểu đồ, biểu đồ thích hợp nhất thể hiện quy mô và co cấu từ 1-3 năm là biểu đồ tròn => biểu đồ thích hợp nhất thể hiện sự thay đổi quy mô và co cấu GDP phân theo ngành kinh tế qua hai năm 2010, 2014 là biểu đồ tròn có bán kính khác nhau (tính bán kính dựa vào quy mô tổng sản phẩm trong nước).

 Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.