Với chủ trương giương cao ngọn cờ dân tộc, tạm gác việc thực hiện nhiệm vụ cách mạng ruộng đất trong giai đoạn 1939- 1945, Đảng Cộng sản Đông Dương đã. A. tập trung giải quyết những mâu thuẫn cơ bản của xã hội Việt Nam. B. bắt đầu nhận ra khả năng chống đế quốc của trung và tiểu địa chủ. C. thực hiện đúng chủ trương của Luận cương chính trị tháng 10/ 1930 D. đáp ứng đúng nguyện vọng số một của giai cấp nông dân Việt Nam.

A.

A

B.

B

C.

C

D.

D

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.