Với giá trị nào của m sau đây thì hàm số y = x4 + 4mx3 + 3(m + 1)x2 +1

chỉ có cực tiểu mà không có cực đại ?

A.

m = 1

B.

C.

D.

m ∈ ∅

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

 

Hàm số có tập xác định D = R và 


Hàm số chỉ có cực tiểu mà không có cực đại khi y’ chỉ đổi dấu một lần duy nhất và từ - sang +, có nghĩa là

- Hoặc (1) vô nghiệm hay có nghiệm kép, tức

- Hoặc (1) có hai nghiệm phân biệt trong đó phải có một nghiệm x = 0, tức là:

 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 1 khảo sát hàm số 40 phút có lời giải chi tiết

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.