Với hàm số f(x) = (x - 1)ex, một nguyên hàm của f(x) là kết quả nào sau đây, biết nguyên hàm này bằng 1

khi x = 0 ?

A.

F(x) = (x - 1)ex

B.

F(x) = (x - 2)ex + 1

C.

F(x) = (x + 1)e+ 1

D.

F(x) = (x - 2)e+ 3

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

F(x) = (x - 2)e+ 3

Đặt 

Một nguyên hàm của f(x) có dạng F(x) = (x - 1)ex - ex + C= (x - 2)ex + C và nguyên hàm này bằng 1 khi

x = 0 nên F(0) = (0 - 2)1 + C = 1 tức C = 3.

Vậy F(x) = (x - 2)ex + 3.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Toán 12 Phần Giải tích Chương 3 nguyên hàm, tích phân 20 phút - Đề số 10

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...