Với img1 là số nguyên dương, gọi img2 là hệ số img3 trong khai triển đa thức của img4 . Tìm img5 để img6?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích:  Ta có: img1 img2  Do cần tính hệ số của img3 nên ở vế phải của (1) chỉ chú ý hai số hạng đầu tiên, còn ở vế phải của (2) chỉ chú ý các số hạng thứ tư và thứ hai. Hệ số của img4 là: img5 img6 .  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.