Với img1 là số nguyên dương và img2, xét biểu thức img3. Hỏi có bao nhiêu số img4 sao cho khai triển của biểu thức trên không có số hạng tự do?  

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích:  Ta có img1. Dễ thấy tất cả các số hạng trong khai triển đều có hệ số dương. Ta nhân lần lượt mỗi số hạng của img2 với từng số hạng của img3 rồi cộng các kết quả lại với nhau. Để khai triển của biểu thức ban đầu không có số hạng tự do thì số mũ của img4 trong kết quả của tất cả các phép nhân ở trên phải khác img5. Tức, img6. Ta xét img7, từ đó img8, suy ra img9. Từ img10 đến img11img12 số chia hết cho img13. Vậy có img14 giá trị của img15 thỏa mãn yêu cầu.

 

Đáp án đúng là  C

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.